Fundacja AGA

Fundacja AGA
Fundacja AGA - Fundacja pamięci Agnieszki Kotlarskiej

STALKING

Zjawisko stalkingu jest stosunkowo nowym zjawiskiem, które dopiero w ostatnich latach przyciągnęło powszechną uwagę opinii publicznej. Niemniej jednak jest to narastający problem, który ma poważny wpływ na życie jego ofiar. Fundacja „AGA” powstała aby lepiej zrozumieć to zjawisko, przedstawić definicję nękania i omówić jego rozpowszechnienie, ofiary i prześladowców.

Fundacja AGA - Fundacja pamięci Agnieszki Kotlarskiej

Termin „stalking” jest stosunkowo nowy, został ukuty dopiero na początku lat 90. (Mullen, Pathé i Purcell, 2000). Ogólnie definiuje się ją jako sposób postępowania skierowany do konkretnej osoby, który powoduje, że ta osoba odczuwa strach lub inne cierpienie emocjonalne (Krajowe Centrum dla Ofiar Przestępstw, 2006). Zachowanie to może przybierać różne formy, w tym podejście i kontakt, poszukiwanie informacji o ofierze, inwigilacja, grożenie i wysyłanie niechcianych prezentów (Mullen i in., 2000).

Chociaż stalking jest zjawiskiem globalnym, obecnie nie ma uzgodnionej definicji na poziomie międzynarodowym. Ten brak wspólnej definicji utrudnia porównanie wskaźników rozpowszechnienia nękania w różnych krajach. Niemniej jednak w wielu badaniach podjęto próbę oszacowania rozpowszechnienia stalkingu, zarówno w poszczególnych krajach, jak i na całym świecie. Wyniki tych badań omówiono poniżej. Badanie przeprowadzone przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej wykazało, że w całej Unii Europejskiej 8,5% kobiet i 2,2% mężczyzn zgłosiło, że doświadczyło prześladowania w ciągu ostatnich 12 miesięcy (Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej, 2014). Liczby te opierają się na badaniu przeprowadzonym wśród 42 000 kobiet i mężczyzn w wieku 18 lat i starszych mieszkających w 28 państwach członkowskich UE. Badanie przeprowadzone przez Biuro Statystyki Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych wykazało, że w Stanach Zjednoczonych 3,4 miliona osób w wieku 18 lat lub starszych padło ofiarą prześladowania w ciągu jednego roku.

Niestety prześladowanie jest często źle rozumiane i niedostatecznie zgłaszane, co utrudnia ofiarom uzyskanie potrzebnej pomocy i wsparcia.

 Jednym ze sposobów, w jaki ofiary prześladowania mogą uzyskać pomoc, jest pomoc prawna. Taki rodzaj pomocy może wspomóc ofiary prześladowania w zrozumieniu ich praw i opcji postępowania. Prawna reakcja na prześladowanie zależy od stopnia nękania i poziomu strachu lub niebezpieczeństwa, jakie powoduje ono u ofiary. W niektórych przypadkach prześladowanie jest przestępstwem, a prześladowca może zostać aresztowany i oskarżony o wykroczenie lub przestępstwo. W innych przypadkach prześladowanie może nie być przestępstwem, ale ofiara może zwrócić się do sądu o zakaz zbliżania się, aby chronić się przed stalkerem.

Fundacja AGA - Fundacja pamięci Agnieszki Kotlarskiej

Chociaż pomoc prawna nie jest lekarstwem na wszystko, może być ważnym narzędziem pomagającym ofiarom prześladowania w zapewnieniu sobie bezpieczeństwa i pociągnięciu prześladowców do odpowiedzialności. Dlatego należy również pamiętać o Roli pomocy psychologicznej dla ofiar stalkingu.

Pomoc psychologiczna może odegrać ważną rolę w pomaganiu ofiarom nękania w radzeniu sobie z ich doświadczeniami i powrocie do zdrowia po traumatycznych wydarzeniach, których doświadczyły. Często ofiary prześladowania czują się przytłoczone i mogą mieć wrażenie, że cały czas są w niebezpieczeństwie. Mogą też mieć wrażenie, że są stale obserwowani i mogą bać się wychodzić z domu lub iść do pracy. Pomoc psychologiczna może zapewnić ofiarom wsparcie i wskazówki oraz pomóc im zrozumieć ich doświadczenia i nauczyć się, jak sobie z nimi radzić.

Instagram
YouTube
WhatsApp
Wyślij email