Fundacja AGA

Fundacja AGA
Fundacja AGA - Fundacja pamięci Agnieszki Kotlarskiej

FUNDACJA AGA

Ideą powstania fundacji jest chęć niesienia pomocy osobom poszkodowanym w wyniku przemocy, oraz ofiarom coraz częstszego zjawiska jakim jest stalking. Związanej z tym przestępstwem przemocy psychicznej a nawet fizycznej, czego skrajnym przypadkiem była śmierć Agnieszki Kotlarskiej.

Fundacja została zarejestrowana we Wrocławiu, w miejscu gdzie żyła i tragicznie zginęła Agnieszka Kotlarska, jednak biuro Fundacji z uwagi na miejsce zamieszkania Fundatora i Prezesa Fundacji jest w Nowym Jorku.

STATUT FUNDACJI
„AGA”
(tekst jednolity)

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Fundacja pod nazwą Fundacja „AGA”, zwana w dalszej treści Statutu „Fundacją”, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991, nr 46, poz. 203) oraz niniejszego Statutu.
2. Fundacja może używać skrótu „AGA” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. Znak graficzny fundacji jest znakiem zastrzeżonym.
3. Fundacja ustanowiona została przez Jarosława Świątka, zwanego dalej „Fundatorem”;
4. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.
5. Fundacja ma osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 2
Czas trwania Fundacji

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 3
Siedziba i obszar działalności Fundacji

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.
2. Fundacja może tworzyć oddziały terenowe, zakłady lub przedstawicielstwa, a także fundacja może wchodzić w skład innych fundacji, spółek lub zrzeszeń.
3. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4
Cele Fundacji

Celem Fundacji jest działanie na rzecz ogółu społeczeństwa poprzez zadania w zakresie:

1. Materialnego i psychologicznego wspierania osób, które utraciły bliskich wskutek czynu zabronionego popełnionego w szczególnie drastycznych okolicznościach, nieszczęśliwego wypadku lub działań wojennych.
2. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
3. turystyki i krajoznawstwa,
4. wypoczynku dzieci i młodzieży,
5. działalności charytatywnej,
6. ochrony i promocji zdrowia,
7. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
8. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
9. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
10. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
11. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
12. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
13. promocji i organizacji wolontariatu,
14. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.);
Dla osiągnięcia swoich Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych

§ 5
Zasady i zakres działalności Fundacji

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a) udzielanie pomocy materialnej i psychologicznego osobom, którzy: ulegli wypadkom losowym, na skutek popełnienia przez inne osoby czynu zabronionego, nieszczęśliwego wypadku lub działań wojennych, celem powrotu do normalnego życia.
b) działalność w zakresie wspierania edukacji, promocji i pomocy w rozwoju kariery dzieci i młodzieży oraz dorosłych pokrzywdzonych przez los,
c) kreowanie i popularyzowanie postaw i zachowań społecznych w oparciu o wartości narodowe oraz kulturę fizyczną,
d) wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć oraz integrację jednostek i środowisk zainteresowanych pomocą osobom poszkodowanym przez los oraz rozwojem i popularyzacją kultury fizycznej,
e) edukowanie w zakresie profilaktyki prozdrowotnej, kultury fizycznej i rozwoju sportowego, jak również upowszechnienie wszelkich form aktywnego wypoczynku i zdrowego trybu życia,
f) udzielanie pomocy i wspieranie organizacji pozarządowych, klubów i organizacji wspierających osoby poszkodowane przez los oraz propagujące kulturę fizyczną i zdrowy tryb życia,
g) wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze prospołecznym, sportowym, edukacyjnym oraz charytatywnym
h) szkolenia zawodowe, psychologiczne, sportowe oraz organizacja imprez biznesowych, motywacyjnych, sportowych i rekreacyjnych
i) utrzymanie, budowę oraz rozbudowa obiektów i urządzeń wspierających osoby poszkodowane w tym również kultury fizycznej,
j) dokształcanie i doskonalenie zawodowe pracowników organizacji pozarządowych oraz działaczy kultury fizycznej,
k) współpracy w dziedzinie wspierania osób potrzebujących oraz kultury fizycznej z zagranicą,
l) pomocy zwrotnej i bezzwrotnej dla jednostek organizacji pozarządowych,
m) tworzenie i prowadzenie portali internetowych o tematyce pomocy osobom potrzebującym oraz kultury fizycznej, rozwoju i samodoskonalenia,
n) prowadzenie kampanii i działań upowszechniających idee i wartości zgodne z celami Fundacji.
o) świadczenie pomocy organizacyjnej, finansowej oraz rzeczowej osobom i jednostkom podejmującym i prowadzącym działalność w zakresie celów Fundacji,
p) skupianie wokół celów Fundacji osób i instytucji oraz organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń, działalność edukacyjną,
q) popularyzowanie celów Fundacji w środkach masowego przekazu oraz promocję i reklamę działań związanych z celami Fundacji,
r) finansowanie nagród i stypendiów dla osób potrzebujących oraz sportowców,
s) organizowanie konferencji, seminariów, prelekcji i wykładów,
t) pozyskiwanie i rozdzielanie funduszy otrzymywanych przez Fundację, pozyskiwanie środków pieniężnych z budżetu Unii Europejskiej.

2. Fundacja realizuje swoje cele przez prowadzenie działalności nieodpłatnej i odpłatnej.
3. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.
4. Ministrem właściwym ze względu na zakres swojej działalności oraz cele Fundacji jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

§ 6
Majątek i dochody Fundacji

1. Majątek początkowy Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) w całości przekazany przez Fundatorów oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku działania.
2. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
a) darowizn, spadków, zapisów krajowych i zagranicznych;
b) dotacji i subwencji oraz grantów;
c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
d) dochodów z majątku Fundacji;
e) wpływów z wkładów na rachunkach bankowych, z lokat kapitałowych oraz papierów wartościowych;
f) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji;
3. Przychody z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
4. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach i lokatach bankowych, w obligacjach, akcjach i udziałach, w nieruchomościach oraz w ruchomościach stanowiących, w rozumieniu obowiązujących przepisów, środki trwałe.

§ 7
Organy Fundacji

Organami Fundacji są:
1) Rada Fundacji;
2) Zarząd Fundacji

RADA FUNDACJI

§ 8
Rada Fundacji

Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym działania Fundacji.

§ 9
Skład Rady Fundacji

1. Rada Fundacji składa się z od dwóch do sześciu członków, powoływanych na trzyletnią kadencję.
2. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
3. Odwołanie członków Rady przez Fundatorów, a w przypadku śmierci Fundatorów przez Zarząd następuje w przypadku:
a) Złożenia rezygnacji
b) Przekroczenia 75 roku życia
4. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
5. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji, lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
6. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, z tym że Przewodniczącego pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 10
Posiedzenia Rady Fundacji

1. Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 11
Zadania Rady Fundacji

1. Do zadań Rady należy w szczególności:
1) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia;
2) ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium;
3) kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji;
4) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;
5) nadzór nad działalnością Fundacji;
6) podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.
2. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1) żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji;
2) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

§ 12
Wynagrodzenie członków Rady Fundacji

Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

§ 13
Skład Zarządu Fundacji

1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Fundatora na trzyletnią kadencję. W przypadku śmierci bądź wykreślenia z rejestru Fundatora Zarząd Fundacji zostaje powoływany przez Radę Fundacji.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Fundator powołuje Prezesa Zarządu oraz w przypadku zarządu wieloosobowego Wiceprezesów. W przypadku śmierci bądź wykreślenia z rejestru Fundatora Prezesa Zarządu powołuje Zarząd ze swojego grona.
4. Członków Zarządu odwołuje Fundator, a w przypadku śmierci bądź wykreślenia z rejestru Fundatora, Rada. Odwołanie członka Zarządu następuje także w przypadku:
a) Złożenia rezygnacji
b) Przekroczenia 85 roku życia
5. Do złożenia rezygnacji przez członka Zarządu stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie.

§ 14
Zadania Zarządu

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
1) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;
2) uchwalanie regulaminów;
3) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
4) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji;
5) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów;
6) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;
7) występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji;
3. Zarząd może ustanawiać pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając zakres ich umocowania.
4. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu, o posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
6. Zarząd zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji sprawozdania wymagane przepisami prawa.

§ 15
Sposób reprezentacji

1. Prawo do reprezentowania Fundacji posiada każdy członek zarządu samodzielnie.
2. W przypadku zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem o wartości przekraczającej jednorazowo bądź łącznie w okresie 1 (jednego) roku na rzecz jednego podmiotu, kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych), do ważności transakcji wymagana jest uchwała Zarządu Fundacji.

§ 16
Zmiana Statutu

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Fundatora. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji, których Fundacja zastała ustanowiona, określonych w akcie założycielskim.

§ 17
Rok obrachunkowy

1. O ile uchwała Rady Fundacji nie określi inaczej, rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrachunkowy zakończy się w dniu 31.12.2022 r.

§ 18
Połączenie z inną fundacją

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów;
2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 19
Likwidacja Fundacji

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach.

 

Wrocław 02.05.2022 r.

Instagram
YouTube
WhatsApp
Wyślij email